Ustawa odszkodowawcza – szansa na przetrwanie branż zamkniętych

Sejmowa komisja gospodarki przyjęła dzisiaj tzw. ustawę odszkodowawczą, według projektu senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Osiemnastu posłów głosowało za, dwunastu było przeciw. Po wyjściu z komisji ustawa trafi teraz pod głosowanie Sejmu.

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń od wielu miesięcy alarmowała, że przedsiębiorcy z tzw. branż zamkniętych doświadczają w czasie kryzysu nierównomierności i nieadekwatności pomocy rządowej. Wiele firm, w szczególności jednoosobowych działalności gospodarczych, tych nowo założonych lub nie posiadających właściwego PKD, pomoc ominęła. Dla wielu innych wsparcie rządowe stanowiło zaledwie ułamek strat.

Działając w duchu propaństwowym i ponad politycznymi podziałami, członkowie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń oraz przedstawiciele Polskiej Federacji Fitness zaangażowali się w proces współtworzenia i opiniowania projektu, który umożliwiłby szybki i sprawiedliwy mechanizm odszkodowawczy. Takim rozwiązaniem była ustawa odszkodowawcza, zainicjowana legislacyjnie przez Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na początku 2021 r. W założeniach ma ona stworzyć ścieżkę zwrotu 70% strat, niepokrytych przez otrzymaną z budżetu Państwa pomoc. Ustawa ma zniwelować niesprawiedliwość na rynku, gdzie niezakłócony rozwój przemysłu został okupiony wstrzymaniem wielu działalności usługowych i przerwaniem długiego łańcucha dostaw (eventy, turystyka biznesowa, usługi hotelarskie, targi, kongresy, eventy, branża ślubna, wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, fitness, gastronomia).

W dniu dzisiejszym ustawa została przyjęta na Komisji Sejmowej głosami posłów ze wszystkich kół i klubów poselskich, w stosunku 18 do 12 głosów! To ewenement, potwierdzający tylko, że w tym projekcie nieważna jest polityka, a liczy się dobre rozwiązanie, wyrównujące obywatelom poniesione szkody majątkowe w wyniku pandemii, które wypracowano wspólnie z przedstawicielami branż najbardziej poszkodowanych. Teraz, przed nami ostatnie głosowanie na komisji plenarnej Sejmu.

„Trzymamy mocno kciuki za losy tej ustawy. Oby dzisiejsze wyniki głosowania w komisji były dobrą prognozą dalszych jej losów. Jest ona nam bardzo potrzebna, bo ma służyć wyrównaniu szans na pomoc wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy mimo wysokich strat przychodów, sięgających ponad 70%, nie mogli z różnych powodów skorzystać z narzędzi pomocowych typu tarcza branżowa, czy tarcza finansowa PFR 2.0. Ta ustawa to swoista ugoda między Państwem a Obywatelami, którzy zgodzą się na 70% odszkodowania, by nie musieć wytaczać procesów” – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel i członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

BACKGROUND – CO ZAWIERA PROJEKT?

Projekt ustawy polega na utworzeniu instrumentarium prawnego, wzorowanego na zawartym w ustawie z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych, wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, w czasie stanu nadzwyczajnego. Projekt bazuje na mechanizmie przewidzianym w prawodawstwie polskim i zgodnym z prawem unijnym. Z ustawy mogliby skorzystać przedsiębiorcy poszkodowani w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela
w czasie stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem COVID-19. Ustawa przewiduje administracyjną, pozasądową i szybszą od sądowej drogę wyliczania szkody i odszkodowania w oparciu o decyzje wojewodów. WAŻNE! Szkoda ta byłaby pomniejszona o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu. Jeśli więc otrzymana pomoc była jednak dla danego podmiotu skuteczna, to nie wystąpi przesłanka do odszkodowania.

W wyniku rozmów i porozumienia z przedsiębiorcami, m.in. członków Rady Przemysłu Spotkań
i Wydarzeń, ustalono ugodowe dla Skarbu Państwa i Przedsiębiorców rozwiązania:

• Po pierwsze: poprawki ograniczają zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na podstawie procedowanej ustawy, tylko do przedsiębiorców, ponieważ to ta grupa podmiotów została najbardziej dotknięta ekonomicznie wprowadzanymi przez rząd ograniczeniami, nakazami i zakazami.

• Po drugie: odszkodowanie zostanie ograniczone do 70% poniesionej szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość bezzwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy woli uzyskać takie odszkodowanie, dochodzone w prostszym i szybszym trybie administracyjnym, czy też dochodzić odszkodowania rekompensującego całość szkody przed sądem powszechnym, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

• Po trzecie: odszkodowanie to 70% całej szkody w rozumieniu cywilistycznym, czyli obejmującej zarówno poniesione przez przedsiębiorców straty, jak i nieuzyskane korzyści, jeżeli pozostają w związku z wprowadzanymi przez rząd w następstwie pandemii ograniczeniami, nakazami i zakazami dotyczącymi działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że projekt w pierwotnym brzmieniu dotyczył tylko poniesionej straty, bez korzyści nie uzyskanych w wyniku pandemii.

Źródło: Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Podziel się: